O Stowarzyszeniu

„PK TMM” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną i realizuje swoje cele między innymi przez:

 1. organizowanie, uczestnictwo i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, spotkań, narad, wykładów, odczytów, wystaw, pokazów, konferencji, kongresów, konkursów, wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych oraz innych form edukacyjnych i promocyjnych,
 2. prowadzenie działalności promocyjnej i wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
 3. rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce,
 4. tworzenie funduszów oraz organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych przyczyniających się do realizacji celów statutowych,
 5. prowadzenie portalu lub stron internetowych oraz działalności wydawniczej,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań przyczyniających się do praktycznej realizacji wynalazków oraz prowadzenie badań z ich wykorzystaniem,
 7. współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie przyczyniającym się do realizacji celów stowarzyszenia,
 8. wspieranie działania innych organizacji lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia,
 9. wspomaganie akcji charytatywnych oraz ich organizowanie,
 10. wspieranie twórczości naukowej i badawczej,
 11. wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania, programów badawczych i stosowania osiągnięć naukowych w praktyce,
 12. wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji,
 13. współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania.